Pusty

Brak produktów w koszyku.

Niezalogowany

Ogólne Warunki Współpracy

Ogólne Warunki Współpracy z Soligrano sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu, obowiązujące od dnia 01.07.2018 roku.

Informacje podstawowe

1. Ogólne Warunki Współpracy określają zasady zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez SOLIGRANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobroniu, ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia pod numerem KRS 0000595786, posiadającą numer REGON 363471853 numer identyfikacji podatkowej NIP 7312050508, (dalej „Soligrano”)
2. Ogólne Warunki Współpracy (dalej „OWW”) stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Soligrano na podstawie udzielanych zamówień bądź zawartych umów o współpracy/sprzedaży bądź wywierających podobne skutki prawne, w tym również za pośrednictwem strony internetowej i sklepu www.soligrano.pl
3. W razie rozbieżności między postanowieniami zamówienia bądź zawartej umowy o współpracy/sprzedaży bądź wywierających podobne skutki prawne, a postanowieniami OWW, przeważające znaczenie mają postanowienia zamówień bądź zawartych umów o współpracy/sprzedaży bądź wywierających podobne skutki prawne.
4. W przypadku sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej i sklepu www.soligrano.pl przeważające znaczenie mają postanowienia OWW, w sprawach nieuregulowanych w OWW odpowiednie zastosowanie ma regulamin sprzedaży sklepu internetowego.

Zamówienia

1.Zamówienia sprzedaży należy kierować do Soligrano na adres mailowy zamowienia@soligrano.pl
2.Zamówienia sprzedaży przyjmowane są do godziny 14:00 w dni powszednie.
3.Zamówienia sprzedaży przesłane po godzinie 14:00 rozpatrywane będą dnia następnego i traktowane będą jako złożone dnia następnego.
4.Soligrano zobowiązuje się potwierdzić otrzymane zamówienie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
5.Od chwili akceptacji zamówienia – co jest równoznaczne z dniem przesłania potwierdzenia zamówienia przez Soligrano – Soligrano ma 21 dni roboczych na wykonanie zamówienia , chyba że w zamówieniu wskazano inny termin wykonania zamówienia i termin ten został potwierdzony przez Soligrano drogą mailową .
6.Soligrano zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia bądź wydłużenia terminu realizacji zamówienia,
bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu, w szczególności w razie zaistnienia następujących okoliczności:
a. zamówienie nie może być zrealizowane albo jego realizacja byłaby znacznie utrudniona z powodu trudności organizacyjnych lub technicznych po stronie Soligrano,
b. z powodu opóźnienia Kupującego w zapłacie jakichkolwiek należności na rzecz Soligrano,
c. w przypadku zaistnienia siły wyższej,
d) z innych przyczyn niezależnych od Soligrano.
7.Soligrano poinformuje Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji we wskazanym terminie bądź wydłużeniu terminu realizacji poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości email na adres Kupującego wskazany w formularzu zamówienia. Soligrano przekaże Kupującemu informację o odmowie przyjęcia zamówienia bądź wydłużeniu terminu realizacji zamówienia niezwłocznie.
8. Kupujący składając zamówienie przyjmuje do wiadomości i akceptuje bezwarunkowo, że termin przydatności do spożycia produktów objętych zamówieniem wynosić będzie co najmniej 70% na dzień złożenia zamówienia.
9. Kupujący składając zamówienie przyjmuje do wiadomości i akceptuje bezwarunkowo, że ceny na zamówione produkty obowiązują według cennika Soligrano z dnia złożenia zamówienia.
10. Kupujący składając zamówienie zobowiązany jest określić w nim następujące elementy :
a) ilość zamawianego asortymentu;
b) nazwę i indeks zamawianego asortymentu zgodnie z nazewnictwem obowiązującym w Soligrano – jakiekolwiek rozbieżności
w tym zakresie w całości obciążają Kupującego;
c) numer i datę zamówienia;
d) dane Kupującego i dane odbiorcy zamówienia, jeśli jest nim inny podmiot niż Kupujący;
e) sposób i miejsce dostawy.
11. Kupujący składając zamówienie przyjmuje do wiadomości i akceptuje bezwarunkowo, że ilość sprzedawanego produktu może różnić się +/- 15% względem złożonego zamówienia.
12. W przypadku złożonej oferty przez Soligrano termin ważności złożonej oferty wynosi 30 dni, chyba że Soligrano określiło
w ofercie inaczej.
13. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że specyfikacja produktu będącego przedmiotem zamówienia opracowana przez Soligrano stanowi integralną część zawartej umowy w wyniku złożonego zamówienia.
14. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że lista produktów ekologicznych, bez glutenu i koszernych znajdujących się w ofercie Soligrano będzie zgodna na dzień realizacji zamówienia z posiadanymi przez Soligrano certyfikatami, które są zamieszczone na stronie internetowej www.soligrano.pl

Próbki produktu

1. Zakup próbek produktu podlega w całości regulacjom określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy
z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń:
a) Kupujący zobowiązuje się, iż w przypadku zakupu próbek produktu wykorzysta je wyłącznie na potrzeby Kupującego,
bez możliwości wprowadzenia ich do obrotu.
b) Soligrano określa, iż maksymalna ilość próbek produktu, którą może zamówić Kupujący wynosi 5 kg.
c) Termin realizacji zamówienia zakupu próbek produktu każdorazowo określa Soligrano.
d) Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostępność próbek produktu każdorazowo określa Soligrano.
e) Termin przydatności do spożycia próbek produktu każdorazowo określa Soligrano.
f) W przypadku, gdy próbki produktu są udostępniane Kupującemu nieodpłatnie, Kupujący ponosi koszty transportu.
g) Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że za próbki produktu Soligrano nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności,
w szczególności wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność Soligrano z tytułu rękojmi i wszelkich innych roszczeń odszkodowawczych.

Formy i terminy płatności

1.Cena na fakturze będzie wynikać z ustaleń poczynionych pomiędzy stronami w zamówieniu .
2.Należności za przedmiot umowy będą regulowane przez Kupującego w całości przed odbiorem produktów w następujący sposób:
– zaliczka w wysokości 100% prognozowanej wartości zamówienia – na podstawie wystawionej przez Soligrano faktury proforma, płatne przelewem bankowym na rachunek bankowy Soligrano w terminie 5 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Soligrano
– pozostała do zapłaty cena produktu (z uwzględnieniem wysokości dokonanej zaliczki i postanowień w § 2 pkt. 12 OWW) na podstawie wystawionej przez Soligrano faktury, przelewem bankowym w ciągu 7 dni od daty przedstawienia przez Soligrano rozliczenia końcowego produkcji na rachunek bankowy Soligrano. Rozliczenie końcowe produkcji Soligrano przesyła Kupującemu w terminie 2 dni od dnia zakończenia produkcji.
3. W przypadku wyrażenia zgody przez Soligrano na odroczenie terminu płatności bądź udzielenie kredytu kupieckiego, Soligrano zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany długości terminu odroczenia płatności i wysokość przyznanego Kupującemu limitu kredytu, a także odmowy przyznania takiego kredytu bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, w szczególności w przypadku braku terminowych płatności.
4.Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń wierzytelności przysługujących mu wobec Soligrano z wierzytelnościami Soligrano przysługującymi wobec płatnika lub Kupującego.
4.Dniem zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Soligrano.
5. Soligrano może w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym jednostronnie dokonać  podwyższenia ceny Produktów wyłącznie w sytuacji, gdy ceny surowców lub stawki transportowe lub  koszty pracy lub  kursy walut lub podatki lub inne koszty związane z produkcją lub dostawą Produktów znacznie wzrosną. Podstawą do wprowadzenia podwyżki ceny Produktów w okresie  obowiązywania współpracy z Kupującym  jest złożenie pisemnego oświadczenia przez firmę na  co najmniej 7 dni przed planowaną datą wprowadzenia podwyżki ceny. Pisemna akceptacja Kupującego zmiany ceny nie jest wymagana. Soligrano przekaże Kupującemu zmianę ceny za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odpowiedzialność Soligrano

Soligrano ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach ogólnych opisanych w przepisach Kodeksu Cywilnego
z ograniczeniem, iż Soligrano ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości rzeczywiście wyrządzonej szkody ( damnum emergens), lecz nie większą niż do wysokości posiadanego aktualnego ubezpieczenia Soligrano w zakresie odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności za produkt. Na każde żądanie Kupującego Soligrano zobowiązuje się przedstawić aktualną kopię polisy.

Zasady i tryb postępowania reklamacyjnego

1. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczone produkty.
2. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć:
– dokument wskazujący podstawę roszczenia oraz wszelkie dokumenty i dowody potwierdzające zasadność reklamacji według Kupującego.
3. Przy odbiorze produktów, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić / zlecić sprawdzenie czy produkt zgadza się z dokumentem wydania magazynowego oraz czy opakowania zbiorcze nie są uszkodzone. Podpisanie dokumentu wydania magazynowego jest równoznaczne z potwierdzeniem ilości odbieranych produktów, jak i jakości opakowań zbiorczych.
4. Niezgodności ilościowe oraz wady jakościowe możliwe do stwierdzenia przy odbiorze produktów z magazynu Soligrano
są wyjaśniane i załatwiane bezpośrednio przy odbiorze produktów.
5. Reklamacje mogą być składane w następujących formach:
– pisemnie – tj. poprzez przesłanie reklamacji pocztą (za dzień złożenia reklamacji uznaje się datę nadawczej placówki pocztowej wskazaną na kopercie)
– mailowo na adres: reklamacje@organikagro.pl (za elektronicznym potwierdzeniem odbioru)
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji wraz z kompletem dokumentów.
7. W przypadku uznania reklamacji Soligrano może według własnego jednostronnego uznania :
– wymienić produkt na wolny od wad;
– obniżyć cenę reklamowanego produktu.
Kupujący i Soligrano mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji.
8. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany produkt w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
9. Po rozpatrzeniu reklamacji, Soligrano powiadamia Kupującego na piśmie lub za pomocą wiadomości e-mail – na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, o sposobie załatwienia reklamacji.
10. Soligrano nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku produktów.
11. Soligrano nie podnosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktów
12. Jeżeli Soligrano uznało reklamację w całości lub w części, Kupujący na żądanie Soligrano winien zwrócić produkt, który był przedmiotem reklamacji. Zwrot dokonywany będzie na koszt i ryzyko Soligrano.
13. w przypadku, jeżeli w sprawie reklamacji jakościowej Soligrano i Kupujący nie będą mogli dojść do porozumienia, podstawą do rozstrzygnięcia sporu będzie ekspertyza wykonana przez niezależne akredytowane laboratorium wskazane przez Soligrano.
Koszty takiej ekspertyzy poniesie strona, której wynik ekspertyzy będzie uznawał jej stanowisko za bezzasadne.
14. Reklamacje jakościowe niemożliwe do stwierdzenia przy odbiorze Kupujący zobowiązany jest zgłaszać w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady.
15. Reklamacja wniesiona po upływie terminów, o których mowa w ust. 4 i ust. 14 powoduje wygaśnięcie / utratę wszelkich roszczeń Kupującego względem Soligrano za jakość i ilość produktów.

Poufność

Wszelkie informacje i dokumenty, które zostały przekazane lub ujawnione Kupującemu przez Soligrano, będą wykorzystywane przez Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia z Soligrano i mogą zostać ujawnione osobom trzecim wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Soligrano oraz wyłącznie po zobowiązaniu podmiotu trzeciego do zachowania w poufności ujawnionych informacji.

Transport

1. Koszty transportu ponosi Kupujący.
2. Produkty zostaną dostarczone na warunkach określonych w umowie i/lub zamówieniu, w terminie i na miejsce podane
w zamówieniu i/lub umowie.
3. Każdej dostawie musi towarzyszyć dokument dostawy w języku polskim lub w języku angielskim, który zawiera wszelkie informacje niezbędne do jednoznacznej identyfikacji odpowiednich towarów/usług.
4. Soligrano nie jest uprawniony do dostarczenia produktów przed terminem uzgodnionym w zamówieniu sprzedaży lub do realizacji dostaw częściowych.
5. W razie nieodebrania bądź opóźnienia w odbiorze przez Kupującego produktów w terminie, Soligrano ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przechowania tj. 15 zł netto za każdą paletę za każdy dzień przechowywania.
6. Soligrano nie odpowiada za opóźnienia w dostawie produktów , które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.
7. W przypadku niemożności dostarczenia produktów w dniu wyznaczonym do ich odbioru, z przyczyn leżących po stronie Kupującego (w szczególności nieobecność odbiorcy w uzgodnionym miejscu lub czasie, nieprzygotowanie do odbioru przesyłki, brak kontaktu z Kupującym, bezzasadna odmowa przyjęcia produktów), Soligrano obciąży Kupującego kosztami ponownej dostawy/transportu towaru.
8. Nośnik transportowy podlega dodatkowej opłacie wskazanej przez Soligrano w zależności od rodzaju transportu oraz zasad wykorzystania nośnika.

Tytuł własności

1.Wszystkie produkty lub rezultaty powstałe bądź wytworzone przez Soligrano w ramach zamówienia są własnością Soligrano
i nie mogą być wykorzystywane przez Kupującego w swoim imieniu lub w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej bez pisemnej zgody Soligrano, niezależnie od tego, czy są to prawa własności intelektualnej, towary, sprawozdania czy inne wyniki pracy.
2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że prawa własności intelektualnej, takie jak projekt, znak towarowy i inne znaki handlowe, nazwy, patenty i wynalazki patentowe, prawa autorskie i prawa pokrewne  (w szczególności receptury) do produktu przysługują w sposób nieograniczony Soligrano, włączając w to prawo do dowolnego zmieniania, przenoszenia i licencjonowania tych praw.

Rozwiązywanie sporów

1.Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Soligrano i Kupującym w wykonaniu zamówień łączących strony, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Soligrano.
2.Prawem właściwym dla stosunków pomiędzy Soligrano i Kupującym jest prawo polskie.
3.Przez akceptację niniejszych OWW strony wyrażają zgodę na wyłączenie stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z dnia 13 maja 1997 r.).

Ochrona danych osobowych

1.Podane przez Kupującego dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt a) b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)- Dz.U. UE.L.2016.119.1 (tj. na podstawie zgody, dla celów związanych zawieraniem i realizacją umów i dla prawnie uzasadnionych interesów Administratora – którym jest SOLIGRANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobroniu, ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń ). Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować : imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz dane osobowe pracowników/współpracowników Kupującego : imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon kontaktowy, adres e-mail.
2.W przypadku zawarcia umowy przez Kupującego (przedsiębiorcę ) podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych itp. Podanie danych w zakresie adresu email jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie jego podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej.
3.Dane osobowe będą przechowywane przez czas do wygaśnięcia wszelkich praw i roszczeń wzajemnych pomiędzy Administratorem a Kupującym tj. do 6 lat od ostatniej czynności w ramach zawartej umowy.
4. Dane przetwarzane w wyniku prowadzonych negocjacji, procesu ofertowania, czy innych czynności związanych z działalnością biznesową Administratora, które nie doprowadziły do zawarcia umów, będą przechowywane przez czas niezbędny do utrzymania ciągłości tych działań mających na celu zawarcie umowy lub do cofnięcia zgody.
5.W zakresie dokumentacji podatkowo-księgowej, wymaganej przepisami prawa, w tym zwłaszcza ksiąg i ewidencji – dane,
o których mowa będą przechowywane przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym wytworzono ostatni dokument.
6.Kupujący wykonuje wobec osób, których dane dotyczą, obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych we własnym zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7.Kupujący oraz Soligrano – obie strony we własnym zakresie wykonują obowiązki wynikające z rozdziału III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8.Kupujący oraz Soligrano zobowiązany jest stosować odpowiednie środki techniczno-organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych, w tym środki wskazane w art. 32 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wykonywać inne obowiązki nałożone przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych na administratora danych. W szczególności każda ze stron zapewnia, aby dostęp do Danych Osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione w myśl art. 29 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych .
9.Kupujący oraz Soligrano – obie strony we własnym zakresie prowadzą rejestr czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz zgłaszają naruszenia ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 33 i 34 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Soligrano Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 20 | 95-082 Dobroń | Dobroń Duży | NIP: 731-205-05-08 | REGON: 363471853 | KRS: 0000979480 I BDO 000022637
Sąd rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
biuro@soligrano.pl – www.soligrano.pl – tel: (+48) 43 655 51 11 – fax: (+48) 43 655 51 12