Pusty

Brak produktów w koszyku.

Niezalogowany

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLIGRANO Sp. z o.o.
Obowiązuje od 01.03 r.

Definicje:

Sprzedawca: Soligrano Sp. z o.o., ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń, podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000979480, NIP 7312050508, REGON 363471853.
Kupujący: to osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej, która dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto.
Czas realizacji zamówienia: to dni robocze od momentu przyjęcia zmówienia przez sklep internetowy do momentu przekazania go wybranemu przez Kupującego przewoźnikowi, w celu dostarczenia Towaru na adres wskazany przez Kupującego.
Sklep Internetowy: to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: Soligrano.pl/sklep, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie na dostępne w sklepie Towary.
Dni robocze: to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto klienta: zapis informatyczny prowadzony dla Kupującego przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego, utworzone dobrowolnie przez Kupującego. Dostępne po przeprowadzeniu przez Kupującego procesu Rejestracji. Dostęp do Konta umożliwia Kupującym dokonywanie transakcji zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.
Rejestracja: procedura zakładania Konta w Sklepie Internetowym.
Koszyk: nieodłączna część Sklepu Internetowego, w którym Kupujący zbiera produkty do zakupu, i poprzez który dokonuje zakupu zgadzając się jednocześnie na warunki zamówienia, tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności.
Cena netto: cena podana w złotówkach, do której należy doliczyć podatek VAT. Jest to cena bez kosztów dostawy.
Cena sprzedaży: cena podana w złotówkach zawierająca VAT. Cena netto wraz z doliczonym podatkiem VAT (inaczej cena brutto). Jest to cena bez kosztów dostawy.
Koszty dostarczenia Towaru: zostały określone w sklepie internetowym i są widoczne dla Kupującego przy dokonywaniu zakupu. Jest to kwota, którą Kupujący płaci za dostarczenie Towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
Towar: produkty dostępne w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym, zgodnie z Regulaminem.
Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2022.1360 tj.), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Formularz rejestracyjny: formularz niezbędny do utworzenia konta w serwisie www.soligrano.pl/sklep, zawierający dane Klienta.
Formularz zamówienia: formularz z danymi klienta, produktami które zostały przez niego zamówione oraz adresem doręczenia.
Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
COOKIES: niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Kupującego, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy świadczy usługi w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów objętych ofertą prezentowaną na stronie internetowej Sklepu Internetowego w cenach podanych przy danym produkcie.
 2. Do umowy sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedawcą stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy sprzedaży oraz inne właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku gdy Kupującym jest osoba fizyczna, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą albo osoba fizyczna, która nabywa Towar w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy nabycie Towaru nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym pod adresem internetowym: Soligrano.pl/sklep
 4. Właścicielem sklepu i sprzedawcą jest Soligrano Sp. z o.o., ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000979480, NIP 7312050508, REGON 363471853.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
  E-mail: zamowienia@soligrano.pl, Telefon: +48 43 655 51 11
 6. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 7. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dokonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Do korzystania z usług Sklepu Internetowego, znajdującego się pod adresem: www.soligrano.pl/sklep, Kupujący musi posiadać dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

II.WARUNKI UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Kupującym w Sklepie Internetowym mogą być osoby fizyczne, które są zdolne do zawierania wiążących umów sprzedaży w świetle obowiązującego prawa, mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonały skutecznej Rejestracji.

2. Osoby fizyczne w celu Rejestracji powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki, w szczególności: swojego imienia i nazwiska, adresu doręczenia wysyłki, numeru telefonu.

3. Podczas rejestracji Kupujący wskazuje, czy dokonywał będzie zakupów:

 • prywatnych (jest konsumentem),
 • zakupu na firmę, który nie ma charakteru zawodowego (zakup dokonywany jest przez osobę fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą, gdy zakup Towaru nie posiada dla osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 • zakup na firmę, który ma charakter zawodowy (zakup dokonywany jest przez osobę fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą, gdy zakup Towaru posiada dla osoby fizycznej charakter zawodowy, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego oraz możliwość nabywania Towarów na warunkach określonych w Regulaminie.

5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3 powyżej, Kupujący może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem postanowień punktu VI niniejszego Regulaminu) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Na stronie Sklepu Internetowego można pobrać załączniki ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji w Sklepie Internetowym zostaje utworzone dla Kupującego Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w Formularzu rejestracyjnym. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu na stronach internetowych Sklepu Internetowego zgłoszonego adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

7. Konto zawiera dane Kupującego podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Kupujący powinien niezwłocznie zaktualizować je korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Zabrania się podawania niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych, o których mowa w pkt 2 powyżej w trakcie korzystania z usług Sklepu Internetowego. Usunięcie tych danych spowoduje brak możliwości korzystania z usług Sprzedawcy w Sklepie Internetowym.

8. Kupujący nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e-mail. Kupującemu nie wolno korzystać z Kont innych Kupujących oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

9. Kupujący powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia. Konta są niezbywalne.

10. Na Kupującym spoczywa wyłączna odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

11. Kupujący może w każdym czasie rozwiązać umowę ze Sprzedawcą (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

12. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Kupującym (dotyczącą określonego Konta), jeśli:

 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego,
 • działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych przez Kupującego w związku z Rejestracją danych lub związanej z nimi działalności,
 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Kupującego danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Kupującego,
 • Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych przy użyciu Konta,
 • Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 • podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w pkt. 12 lit. g) należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w pkt. 11 i pkt.12. powyżej wynosi 7 dni.

15. Informacje znajdujące się Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

16. Kupujący może dokonać również zakupu w Sklepie Internetowym bez posiadania konta i dokonania rejestracji z wyłączeniem korzyści wynikających z posiadania Konta (np.  dostęp do historii zamówień, dostęp do statusu realizacji zamówienia, specjalne oferty promocyjne dla zarejestrowanych Kupujących, skrócony proces zakupowy itp.).

III PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zmówienia można składać poprzez Sklep Internetowy.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem przerw technicznych.

3. Realizacja zamówień będzie się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

4. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy.

5. W celu dokonania zakupu Towarów Kupujący powinien zalogować się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Soligrano.pl/sklep, na swoim Koncie.

6. W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, tj. w sytuacji, gdy:

 • błędnie/źle został wypełniony Formularz rejestracyjny,
 • doszło do naruszenia regulaminu Sklepu Internetowego przez Kupującego,
 • zachodzą wątpliwości co do złożonego przez Kupującego zamówienia, po dwukrotnym kontakcie z Kupującym, który z jakichkolwiek względów jest niemożliwy.

7. Kupujący sporządza zamówienie poprzez dodanie dostępnych w Sklepie Internetowym Towarów do Koszyka. Jednocześnie może cały czas monitorować w Koszyku ilość zamawianych Towarów. Po dokonaniu wyboru towarów Kupujący wypełnia formularz zamówienia, w którym określa swoje dane, adres dostawy produktów, sposób dostawy, koszt dostawy, określony dla każdego dostawcy i dostępny w Sklepie Internetowym oraz sposób płatności.

8. Kupujący zatwierdza zamówienie poprzez przycisk „zamawiam i płacę”.

9. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili przesłania na wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia Ceny sprzedaży przez Kupującego.

10. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może się zdarzyć, że dany produkt będzie niedostępny. Wówczas Kupujący zostanie powiadomiony o niemożliwości realizacji całości lub części zamówienia. Płatność, którą Kupujący dokonał, za niezrealizowane całe zamówienie lub jego część zostanie niezwłocznie zwrócona Kupującemu.

11. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

12. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż Kupujący, którzy rozpoczęli już zakupy, dokonują zakupu na warunkach przed zmianą cen. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest określona liczba Towarów, zamówienia są realizowane do wyczerpania zapasów.

14. Kupujący, który zamierza dokonywać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym Soligrano.pl/sklep, których zakup miałby zostać potwierdzony fakturą, zobowiązany jest do zaznaczenia odpowiedniej funkcji podczas składania zamówienia na sklepie internetowym Soligrano pod adresem Soligrano.pl/sklep. Opcja ta jest dostępna dla użytkownika zalogowanego na etapie „Zamówienie” (po Przejściu do kasy). Kupujący po zaznaczeniu tej opcji ma możliwość podania nr NIP i nazwy Firmy. W efekcie tej czynności faktura za zamówienie zostanie dołączona do przesyłki.

IV CENY TOWARÓW, PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostarczenia Towarów na adres wskazany przez Kupującego, chyba że Kupujący został zakwalifikowany jako klient hurtowy, wtedy Kupującego obowiązują ceny hurtowe.
 3. Płatność jest realizowana w formie przelewu online za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl (więcej informacji o płatnościach elektronicznych za pośrednictwem systemu można znaleźć na stronie https://www.przelewy24.pl/) oraz jest możliwości skorzystania z opcji płatności mobilnych BLIK.
 4. W przypadku, gdy płatność za Towar nie zostanie dokonana niezwłocznie, nie później niż w terminie 72 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy, zamówienie złożone przez Kupującego zostaje anulowane, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego.
 5. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Kupującego faktury.

V DOSTAWA

 1. Kupujący podczas dokonywania zakupu ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towaru spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący według stawek dostępnych w Sklepie Internetowym (określonych w zakładce Koszty dostawy), uzależnionych od sposobu dostawy.
 3. Towar nadawany jest pod adres Kupującego wskazany w Formularzu zamówienia.
 4. Zamówione Towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD oraz Paczkomatów i Firmy Kurierskiej InPost. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy Soligrano przy ul. Wrocławskiej 20, 95-082 Dobroń po uprzednim opłaceniu zamówienia. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru przez Kupującego w posiadanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.). składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Konsument oraz osoba fizyczna nabywająca towar w sposób bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą, gdy nabycie Towaru nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i przesyłając je na adres: Soligrano Sp. z o.o., ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń bądź Kupujący może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: zamowienia@soligrano.pl
 3. Po potwierdzeniu przyjęcia formularza odstąpienia od umowy/oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Sprzedawcę (o czym Kupujący zostanie powiadomiony mailowo bądź listownie pocztą tradycyjną) Kupujący ma obowiązek odesłać Towary do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę formularza/oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wygasa.
 5. Towar powinien być zwrócony w stanie nie zmienionym, zapakowany w oryginalne opakowanie Sprzedawcy.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, chyba, że koszt dostarczenia towaru był inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru.
 10. Zwracany Towar należy odesłać na adres: Soligrano Sp. z o.o., ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń.
 11. Płatność zostanie zwrócona Kupującemu na konto, z którego została dokonana lub na konto wskazane w formularzu odstąpienia od umowy.

VII REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są sprzedawane wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są sprzedawane z zachowaniem terminu przydatności do spożycia. Towary z oznaczeniem „WYPRZEDAŻ” mogą mieć krótszy termin przydatności do spożycia, który każdorazowo zostanie w sposób wyraźny określony. W takim przypadku krótszy termin przydatności do spożycia nie stanowi wady Towaru.
 3. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu zamówionego towaru zgodnego z umową.
 4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

– opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

– przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

– nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

– występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o zawarciu umowy.

– być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

– być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt.5, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 5, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 3. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w pkt. 7, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 10. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną lub niezgodnego z umową, Kupujący zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą po czym odsyła otrzymany towar na adres Sprzedawcy wskazany w pkt I ust. 4 Regulaminu i może żądać zwrotu należności za niego oraz zwrotu udokumentowanych i adekwatnych kosztów wysyłki. Alternatywnie, Sprzedawca może zaproponować Kupującemu przesłanie zdjęć produktu, w tym zdjęć etykiet. Jeżeli Kupujący wyrazi zgodę na taki sposób rozpatrzenia reklamacji, reklamacja jest rozpatrywana bez potrzeby odsyłania towaru przez Kupującego, chyba że po analizie zdjęć ujawni się potrzeba szczegółowej analizy uszkodzeń lub braku zgodności towaru z umową.
 11. Reklamację Kupujący może wnieść w formie elektronicznej na adres e- mail: zamowienia@soligrano.pl bądź drogą pisemną na adres korespondencyjny Sprzedawcy Soligrano Sp. z o.o., ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń.
 12. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Kupujący powinien wskazać co najmniej swoje imię, nazwisko, numer zamówienia oraz krótki opis dostrzeżonej wady Towaru.
 13. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne:

– wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny

– wskutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

– Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 10 powyżej;

– Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 12 do 13 powyżej;

– brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

– brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od pkt. 9 do 14 powyżej;

– z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 2. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 3. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia pisemnej/mailowo reklamacji do Sprzedawcy. Nieustosunkowanie się do reklamacji Kupującego w podanym terminie, oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
 5.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Kupującego (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).Przedstawione powyżej regulacje w zakresie reklamacji obowiązują jedynie w stosunkach z Konsumentami. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z podmiotem będącym Przedsiębiorcą, który dokonuje zakupu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, przepisy dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów zostają wyłączone.
 6.  Sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Kupującego po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php#faq596.
 7. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę, niemniej wprowadzone zmiany nie będą się odnosić do umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Kupującemu uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Kupującego niż postanowienia ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.). są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 5. Wszystkie materiały dostępne w Sklepie Internetowym, w tym grafiki i logotypy, stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną praw autorskich.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 01.03.2023 r.