Pusty

Brak produktów w koszyku.

Niezalogowany
Klauzula informacyjna dla Klientów Soligrano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Soligrano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dobroniu, ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń(„Administrator”).2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku z:
1. wykonaniem umowy zawartej pomiedzy Pania/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. realizacja przez Administratora obowiazków wynikajacych z obowiazujacych przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczen, a takze realizacja celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty wspólpracujace z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Administratora, w tym jego podwykonawcy, podmioty z podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty swiadczace usluge: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, uslugi marketingowe, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
4. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
– Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,
5. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
– kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
6. Pani / Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowiazywania umowy, a po jej zakonczeniu beda przechowywane przez okres wynikajacy ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w zwiazku z dochodzeniem roszczen, beda przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen.
7. Ma Pani / Pan prawo zadania dostepu do Pani / Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
8. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
9. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbedne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.