Pusty

Brak produktów w koszyku.

Niezalogowany

Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych i plików cookies

Soligrano Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Dobroniu

Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczanej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Wszelkie pojęcia występujące w Polityce, rozpoczynające się dużą literą – takie jak przykładowo Sprzedawca, Kupujący, Konto klienta należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie internetowej: https://soligrano.pl/regulamin-sklepu-internetowego/.

 1. Administrator danych osobowych.
 2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych.
 4. Pochodzenie danych.
 5. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.
 6. Cel przetwarzania danych.
 7. Przekazywanie danych osobowych.
 8. Czas przetwarzania danych osobowych.
 9. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie.
 10. Pliki „cookies”.
 11. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
 12. Jak zabezpieczamy Twoje dane?
 13. Organ nadzorczy i skargi.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Soligrano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dobroniu, ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000595786, NIP: 731-205-05-08, REGON: 36347185300000, BDO: 000022637, zwana dalej Administratorem.

2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie Spółki: ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń, bądź pod adresem email: biuro@soligrano.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Soligrano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dobroniu jest Monika Dregier. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem email: rodo@soligrano.com

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych w Soligrano Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dobroniu odbywa się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), zwanej w dalszej części Polityki Ustawą, a także na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części Polityki Rozporządzeniem.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (lit. a) lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (lit. b).

Ponadto przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. w sytuacji gdy zgodnie z przepisami podatkowymi i rachunkowymi Administrator dokonuje rozliczeń zawartych z Kupującymi umów sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – wypełnienie celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

4. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Podanie danych osobowych przez Kupującego przy korzystaniu z usług Sklepu Internetowego jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług sklepu – rejestracji Konta, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (złożenia zamówienia i jego rozliczenia), zapisania się do newslettera czy też skorzystania z formularza kontaktowego.

5. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Kupujących korzystających ze sklepu internetowego:

– dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta klienta oraz składania zamówienia: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby – jeżeli jest inny niż adres dostawy, numer rachunku bankowego, a także w przypadku Kupujących niebędących konsumentami – firma oraz numer identyfikacji podatkowej;

– dane osobowe podawane w celu skorzystania z formularza kontaktowego bądź przy składaniu reklamacji: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

6. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy,

b) kontaktu z Kupującym w związku z obsługą zawartej umowy,

c) rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Kupujących

d) kontaktu w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,

e) wypełnienia ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze,

f) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Administratorowi,

g) archiwizacji danych.

7. Przekazywanie danych osobowych

Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora – Soligrano spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka komandytowa z siedzibą w Dobroniu oraz naszego producenta OrganikAgro Foods Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie KRS 0000420911, księgowość CEDEPE Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000431131, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych w pkt 6.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz zaufanych partnerów opisanych powyżej odbywa się na podstawie umów zapewniających zgodność warunków przetwarzania z Rozporządzeniem oraz Ustawą.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Czas przetwarzania danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest od zgody Kupującego, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki taka zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych, dane osobowe mogą być przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń, określonego przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, przysługujących zarówno Administratorowi jak i osobom trzecim w stosunku do niego.

W pozostałych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane:

– przez okres korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego, a także przez okres trzech lat od ostatniej aktywności Kupującego w ramach Sklepu Internetowego;

– w przypadku działań marketingowych, do czasu wniesienia przez Kupującego sprzeciwu, a w przypadku ich związku z plikami cookies, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki;

– przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – przykładowo w celach księgowych lub podatkowych;

– przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy, w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

9. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony internetowej i oferty sklepu do osobistych preferencji i zainteresowań.

10. Pliki „cookies”

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego lub osoby odwiedzającej naszą stronę (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nich informacje potrzebne dla celów statystycznych, dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych lub kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, jak również informacje których strona, w tym zwłaszcza Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Kupującego lub osobę odwiedzającą.

Pliki te co do zasady nie gromadzą danych osobowych Kupującego bądź osoby odwiedzającej naszą stronę, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego lub osoby odwiedzającej, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego lub osobę odwiedzającą.

Na stronie internetowej wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań osoby odwiedzającej/Kupującego prezentowanych treści reklamowych Administratora. Podczas wizyty na stronie, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie osoby odwiedzającej/Kupującego.

Gdy osoba odwiedzająca/Kupujący korzysta ze strony stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia.  Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację tych osób). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta klienta w Sklepie Internetowym – a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty na stronie.

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez osoby odwiedzającej/Kupującego zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Kupujących/osobie odwiedzającej. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części strony mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w dalszej części niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Kupujących/osoby odwiedzającej oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów i usług Administratora.

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Kupującemu/osobie odwiedzającej korzystanie ze Sklepu Internetowego przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiał on za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu Internetowego, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych Kupującemu/osobie odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie działanie).

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Kupującego/osoby odwiedzającej – np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep Internetowy. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Kupującego/osoby odwiedzającej oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Kupującemu/osobie odwiedzającej   reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

Osoba odwiedzająca/Kupujący może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jej preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej/Kupującego ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez niego, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.  Na stronie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym osoby odwiedzającej/Kupującego do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu osoby odwiedzającej/Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie i ich czas przechowywania

Ciasteczko Domena Opis Czas wygaśnięcia
test_cookie .doubleclick.net Plik testowy, którego celem jest określenie czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. 15 minut
_fbp .soligrano.pl Ten plik cookie jest osadzany przez Facebooka w celu dostarczania reklam, gdy po odwiedzeniu strony Soligrano użytkownik zaloguje się na Facebooku lub stronie obsługiwanej przez reklamy Facebooka. 3 miesiące
fr .facebook.com Plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam użytkownikom oraz pomiaru ich skuteczności. Plik ten śledzi również zachowanie użytkownika w sieci na stronach, które posiadają wtyczkę społecznościową Facebooka. 3 miesiące
_ga .soligrano.pl Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik jest używany do pozyskiwania danych dotyczących osób odwiedzających stronę, ich sesji oraz śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego. Pliki cookie mają charakter anonimowy, odwiedzającym przypisany jest losowo wygenerowany numer. 2 lata
_gid .soligrano.pl Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny i pomaga w tworzeniu raportów analitycznych dotyczących funkcjonowania strony. Gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających źródło, z którego trafili oni na stronę oraz odwiedzone podstrony. Dane zbierane są w formie anonimowej. 1 dzień
 

_tawkuuid

.soligrano.pl Ciasteczko osadzane przez wtyczkę Tawk.to. Pozwala ono na nawiązanie interakcji użytkownika z funkcją czatu na serwisie oraz jego identyfikację. 5 miesięcy
__cfduid/tawkUUID .tawk.to Ten plik cookie jest używany przez CloudFare do identyfikacji osób odwiedzających korzystających ze wspólnego adresu IP i stosowania indywidualnych ustawień bezpieczeństwa dla każdego klienta. Nie odpowiada on żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej i nie przechowuje żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby. 1 miesiąc
SERVERID secure.przelewy24.pl Ten plik cookie służy do przypisania użytkownika do konkretnego serwera, dzięki czemu zapewnia szybsze działanie. Zapamiętuje, który serwer dostarczył ostatnią stronę do przeglądarki. Pomaga również w równoważeniu obciążenia na stronie. na czas sesji
wp_woocommerce_session_ soligrano.pl Ciasteczko zawierające unikalny kod Kupującego, który pomaga określić informacje o zawartości koszyka danego klienta w bazie danych. 2 dni
_gat_gtag_UA .soligrano.pl Plik cookie osadzany przez Google Analytics do celów statystycznych. 1 minuta
_gat .soligrano.pl Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics w celu ograniczenia gromadzenia danych na stronach o dużym natężeniu ruchu. 1 minuta

 

Osoba odwiedzająca/Kupujący może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu Internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

11. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą:

a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą;

b) dane przetwarzane są wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;

c) przetwarzane przez Administratora dane są adekwatne do celów, w jakich następuje ich przetwarzanie;

d) Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przetwarzane przez niego dane przed ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

12. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

 Kupującemu przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób;

b) poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności;

c) usunięcia danych;

d) ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

–  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

–  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

–  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e) przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;

f) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu);

g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby;

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

–   drogą elektroniczną na adres: rodo@soligrano.com,

–   na adres: SOLIGRANO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wrocławska 20, 95-082 Dobroń,

–   osobiście w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Administratora.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Na odmowę podjęcia działań przysługuje skarga do organu nadzorczego.

13. Organ nadzorczy i Skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606 950 000

www.uodo.gov.pl